Gdy nie możesz odzyskać swoich pieniędzy…

[REKLAMA]

Wystawiłeś fakturę klientowi i cieszyłeś się ze sprzedaży lub wykonanego zlecenia. Cóż z tego, gdy na Twoje konto nie wpłynęły pieniądze? Z pewnością po jakimś czasie, po wielu telefonach i prośbach, zastanawiasz się, w jaki sposób je odzyskać. Musisz zgłosić się do komornika. Jednak by ten mógł działać, najpierw trzeba posiadać prawomocny tytuł wykonawczy, a sąd musi nadać mu tak zwaną klauzulę wykonalności.

Nie każdy informatyk, copywriter czy drobny wytwórca jest specjalistą w dziedzinie prawa. Z reguły sąd jest dla nich kompletnie nieznaną instytucją. Jak więc zabrać się za odzyskanie pieniędzy za dobrze wykonaną usługę lub za dostawę produktów czy towarów zgodnych z wymaganiami klienta?

Najpierw tytuł wykonawczy

Dla komornika podstawą egzekucji sądowej jest prawomocny tytuł wykonawczy. To w nim wyznaczone są tak zwane granice egzekucji oraz określona jest osoba lub podmiot, który może wystąpić z żądaniem rozpoczęcia procesu egzekucji oraz osobę lub podmiot, przeciwko któremu można tę egzekucję przeprowadzić.

Jednocześnie bez posiadania tytułu wykonawczego komornik nie może rozpocząć swoich czynności – i tym samym egzekucji. Jeżeli więc postanowienie sądu jest prawomocne, a więc nie ma już możliwości odwołania się od niego, to tym samym jest natychmiast wykonywalne.

Co więcej, za dokumenty będące podstawą egzekucji można także uznać inne orzeczenia, ugody sądowe lub na przykład akty notarialne, gdzie dłużnik zgodził się na poddanie egzekucji.

Wybór komornika i złożenie wniosku egzekucyjnego

Jeżeli masz już w ręku prawomocny tytuł wykonawczy, możesz zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Do tego upoważniony jest wierzyciel, czyli osoba, na rzecz której ma nastąpić odzyskanie środków pieniężnych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wniosek o wszczęcie egzekucji składa prokuratura.

Komornicy z reguły działają na terenie swojego rewiru, który zarazem jest obszarem pokrywającym się z właściwością danego sądu rejonowego. Tu z reguły działa wielu komorników, a wierzyciel ma prawo wyboru, do którego się zwróci.

I choć ustawa dawno zniosła ograniczenia dla komorników co do działania w zakresie swojego rewiru, to z reguły egzekutorzy nie chcą podejmować się działań na terenach należących teoretycznie do ich kolegów. Panuje takie niepisane prawo, że jeden komornik nie chce wchodzić w drogę drugiemu.

Jeśli jednak chcesz zwrócić się do komornika w innym rewirze, sprawdź najpierw, czy ma on prawo do prowadzenia czynności poza swoim macierzystym rewirem. Musisz bowiem wiedzieć, że w przypadku egzekucji innej niż z konta bankowego, tzn. egzekucji z rzeczy ruchomych i nieruchomości, komornik musi pochodzić z rewiru, w którym znajdują się te przedmioty lub nieruchomości.

Jak wygląda wniosek o wszczęcie egzekucji?

Musi to być pisemny wniosek zawierający jasne oznaczenie komornika, do którego jest on adresowany, a także oznaczenie wierzyciela, w tym numer NIP lub PESEL, dane na temat świadczenia, które ma być wyegzekwowane, oraz podpis wnioskodawcy.

Jeśli zwrócisz się do dobrego komornika, takiego jak chociażby www.czosnyka-komornik.pl, z pewnością zostaniesz właściwie pokierowany. Oddając sprawę w dobre ręce, możesz liczyć na sprawne odzyskanie Twoich należności.

Dodaj komentarz

Email niezostanie opublikowany. Imię i Email są obowiązkowe.